Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

Autori záverečných prác (bakalárskych, diplomových a dizertačných) a kvalifikačných prác (rigoróznych a habilitačných) NEVKLADAJÚ svoje práce priamo do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ale do lokálneho úložiska záverečných prác na príslušnej vysokej škole podľa jej internej smernice. Záverečné a kvalifikačné práce vkladajú do CRZP vysoké školy, nie študenti.

Zbierka zákonov č. 125/2011 [pdf]
Zbierka zákonov č. 233/2011 [pdf]
Zbierka zákonov č. 6/2011 [pdf]
Manuál k sprístupňovaniu záverečných, rigoróznych a habilitačných prác [pdf]
Metodické usmernenie č. 56/2011 [zip]

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky [zip] z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci.

Úvodné informácie - Rámcový postup odovzdávania ZP (2.11.2009) [pdf]
Všeobecný užívateľský manuál pre používanie lokálneho úložiska (2.11.2009) [pdf]

Lokálne úložiská VŠ: