Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

V roku 2009 bola prijatá novela zákona o vysokých školách, ktorá ukladá slovenským vysokým školám povinne využívať Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Antiplagiátorský systém (známy aj ako APS, systém na odhaľovanie plagiátov, systém na detekciu plagiátov, kontrola originality). V CRZP sa ukladajú záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP. Mieru originality prác v CRZP overuje ​Antiplagiátorský systém.

Novela VŠ zákona z roku 2011 umožnila zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011. Link: on-line katalóg CRZP.

Oba systémy sú v rutinnej prevádzke od apríla 2010, prevádzkuje ich Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ SR spravuje oba systémy.

Plagiátorstvo

Plagiátorstvo je javom, ktorý existoval v minulosti, existuje dnes a bude zrejme existovať aj v budúcnosti.

Kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje zásady akademickej etiky. Zväčša ide zároveň aj o porušenie autorských práv.

Pod pojmom plagiátorstvo chápeme "únos" názorov, nápadov a iných nehmotných bohatstiev, ktoré sa neoprávnene „privlastňujú” a vydávajú za originálne, pôvodné. Plagiátorstvo môžeme definovať ako použitie originálnych myšlienok a tvorivých vyjadrení inej osoby s úmyslom prezentovať ich ako vlastné myšlienky a vyjadrenia[1].

Definícia plagiátorstva podľa The Oxford Dictionary of English: Plagiátorstvo je preberaním práce alebo ideí niekoho iného a ich vydávanie za svoje vlastné.

ICAI (International Center for Academic Integrity) uvádza elementy charakterizujúce plagiátorstvo. K plagiátorstvu dochádza, keď niekto:

1. použije slová, myšlienky, alebo diela,

2. ktoré možno pripísať inej identifikovateľnej osobe alebo zdroju

3. bez uvedenia toho, odkiaľ boli získané,

4. v situácii, keď existuje legitímne očakávanie pôvodného autorstva

5. s cieľom získať nejaký prospech, úžitok alebo zisk, ktorý nemusí byť peňažný.

Protokol o kontrole originality je výstupom APS - nie je však potvrdením, že práca je originálom alebo že je plagiátom. Protokol je podkladovým materiálom pre rozhodovanie skúšobnej komisie, je pomôckou - upozorňuje na dokumenty, ktoré mohli uniknúť pozornosti školiteľa alebo oponenta. Protokol o kontrole originality identifikuje časti textu predloženej práce totožné s časťami textov prác uložených v CRZP a s vybranými internetovými zdrojmi. Protokol o kontrole originality práce sa sprístupní skúšobnej komisii na vyhodnotenie a je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške.


[1] SZATTLER, E. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. In: Duševné vlastníctvo. Roč. XI, č. 1, 2007